Informasjonsskriv fra styret – mai 2019

Siste nytt fra styret.

Fasaderehabiliteringen

Da er vi kommet godt i gang med rehabiliteringen for tre av blokkene i borettslaget, blokk nr. 64, 66. og 82. Entreprenøren vår Front Entreprenør AS har gjort en god jobb så langt. Det er god kommunikasjon og samarbeid mellom Styret og de utførende/prosjekterende.

Arbeidene vil normalt starte kl. 07.00 og avsluttes kl. 17.00 på hverdager og for å opprettholde fremdrift starte kl. 09.00 og avsluttes kl. 15.00 på lørdager. På lørdagene vil det søkes å unngå støyende arbeid så lang det lar seg gjøre. Dersom arbeider utføres utenom disse tidene, vil Front varsle spesielt om dette ved oppslag på inngangsdørene, og på e-post, dersom dere melder dere på listen Front har på sin hjemmeside om meldinger fra prosjektet.

Det vil bli mulig å bestille markiser i et forhåndsvalgt stoff for de som ønsker dette. Det er viktig at borettslaget får like markiser for å få et helhetlig uttrykk på fasadene. Styret jobber med innhenting av priser på markiser. Så snart leverandør er valgt vil det komme ut egen informasjon om pris og bestilling. Kostnader for nye markiser må den enkelte andelseier betale selv.

Opphold på verandaene når gelenderet er fjernet er strengt forbudt på grunn av sikkerhet. Det er ikke tillatt å oppholde seg i stillasene. Hvis noen oppdager uvedkommende i stillasene ønsker styret at politiet blir kontaktet.

Informasjon om fasadeprosjektet kan finnes:

Leilighetsprosjektet

Oppussingen av de nye leilighetene gjøres ferdig fortløpende med fasaden. Det er en ambisjon om å selge leilighetene etter hvert som fasadene på de ulike blokkene der leilighetene ligger, blir ferdige.

Garasjerehabiliteringen

Arbeid med infrastruktur for elbillading er påbegynt. Det er innhentet ulike tilbud og ett av de er valgt. Støtte fra Oslo Kommune om 20% dekning for infrastrukturen er bekreftet. Kostnadene for infrastrukturen dekkes garasjerehabiliteringsbudsjettet. Alle med parkeringsplass i Hovseterveien 70 får tilbud om kjøp av boks til ladning. Kostnadene for boks og montering må den enkelte dekke selv. Dette koster 19.995,- kroner ved bestilling innen 19. mai 2019. Ved senere bestilling vil det være en tilleggskostnad som for øyeblikket er på 2.500,- kroner. Bestilling gjør den enkelte selv ved innsending av vedlagt bestillingsskjema til Grønn Kontakt. Det vil være mulig å bestille boks uten å starte drift av denne ved bestilling innen 19. mai 2019.

Rør- og våtromsrehabilitering

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet. De arbeidene som gjenstår i prosjektet er rehabilitering av bunnledninger og taknedløp. Dette arbeidet vil bli gjort av Olimb Rørfornying.

Vi oppfordrer andelseiere som har leiligheter med feil og mangler som enda ikke er utbedret om å purre på Eystein Orkelbog hos Sans Bygg på mail: eystein@sansbygg.no. Arbeidet utført i forbindelse med bad- og rørføringer er nå inne i garantiperioden på 5 år. Hvis man har behov for å reklamere på noe må det sendes mail til eystein@sansbygg.no med kopi til setra@styrerommet.net.  

Ventilasjonssystem

Det er gjort avtale om befaring av ventilasjonsanleggene i alle blokkene mandag 13. mai 2019 for å avdekke om det er behov for å gjennomføre rens.

Som en del av leilighetsprosjektet er det gjennomført teknisk kartlegging av Multiconsult på ventilasjonsanleggene i 84 og 68. På bakgrunn av dette vil det bli igangsatt arbeider for å få ventilasjonsanleggene opp til en god teknisk standard som gjør at de vil fungere som de skal.

I 68 blokka er det to aggregater i kjeller som betjener hver sin del og disse vil det bli tatt en service på av Bryn Ventilasjon som også har kontrakt på ventilasjonsanleggene i leilighetsprosjektet. På bakgrunn av service vil det vurderes om disse opererer slik de skal eller om det er hensiktsmessig å bytte de ut. Dette arbeidet er bestilt av styret og vil bli igangsatt så snart Bryn Ventilasjon har kapasitet.  

Forlik inngått i forliksrådet med tidligere styreleder

Borettslaget ble som kjent klaget inn til forliksrådet på grunn av uenighet mellom styret og tidligere styreleder om dennes del av styrehonoraret for 2017-2018. Størrelsen på styrehonoraret, som oppfattes som avslått pr. mail 18. juni 2018 ble fastsatt til 35.000,- kroner. Dette ble gjort gjennom et vanlig demokratisk flertalls vedtak i styremøte avholdt den 17. juni 2018.

Den 5. mars 2019 møttes partene til meklingsmøte hos Forliksrådet i Oslo. For Borettslaget møtte styreleder Hanne Cecilie Lunde, Nestleder Sondre Olsen, Styre medlem Mari Astri Tautra og Varamedlem Robin Brandshaug. Det var på forhånd en enighet om at det beste for borettslaget ville være å komme til et forlik i saken selv om det forelå en anbefaling fra OBOS-advokaten på at Borettslaget skulle kreves å få saken avvist fordi kravet ikke hadde juridisk hold. Borettslaget informerte forliksrådet om at det var ønske om forlik og at tilbudet var 35.000,- kroner. I løpet av meklingen ble det klart for forliksrådet at tidligere styreleder hadde flere krav mot Borettslaget, blant annet honorar for deltagelse i prosjektene og dekking av kostnader knyttet til kopiering og rekvisita for kopiering. Disse kravene ble fra borettslagets side akseptert å være en del av en eventuell forlikssum. Dette ble gjort etter en intern diskusjon. Den videre meklingen endte til slutt med at det ble inngått et forlik om at borettslaget skulle betale 50 000,- kroner som ett fullt og helt oppgjør i saken. Med dette forliket er alle kravene knyttet til arbeid som tidligere styreleder har utført oppgjort. Forliket ble valgt fordi det ikke var sikkert at Setra hadde fått dekket saksomkostninger selv om Setra hadde vunnet i retten.

Det ble bedt om en felles forståelse av arbeid. På direkte spørsmål fra Setra om arbeid skulle forstås som styrearbeid, prosjekt arbeid og alt rundt kopiering svarte forliksrådets leder ja. Etter å ha fått bekreftelse på forståelsen av arbeid, inngikk styret forliket. Dette ga styret grunnlag for å dekke inn kostnads forskjellen på styrets tilbudet og inngått forlik. Forliket er på grunnlag av dette finansiert og kostnadsført med følgende fordeling: styrehonorar 35.000,- kroner, prosjekthonorar 11.000,- kroner, andre honorar 4.000,- kroner for alt rundt kopiering.

Utbygging av Hovseterveien 20 og 72

Kommunen har utbyggingsplaner i området. Hovseter skole med fritidsklubben skal bygges ut. Hovseterveien 20 skal bygges om til omsorgsbygg. I tillegg er det tenkt at Hovseterveien endres. Informasjon om dette ligger på Oslo kommune plan- og bygningsetatens nettsider.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=hovseterveien+20&S=1&sakstype=100

Vernerunde

Styret gjennomførte vernerunde den 24. og 25. mars 2019. Funnene som er gjort vil bli lagt inn i HMS- modulen på styrerommet.no for oppfølging. Eventuelt arbeid knyttet til utbedringer av diverse avdekkede avvik vil iverksettes fortløpende etter prioritet, men kostnadene vil vurderes opp mot effekt og kritikalitet.

Heisene

Rør- og våtromsprosjektet medførte ekstra slitasje på heisene i borettslaget. Heissjakter og motorer må renses og slitasjedeler byttes. Dette arbeidet er bestilt for en stund siden, men på grunn av lang leveringstid på nye dører har det tatt tid. Vi er lovet snarlig oppstart. Det er en ganske omfattende service som er planlagt og det må påregnes at heisen må stanses i perioder. I Hovseterveien 68 vil det alltid være en av heisene som går.

Brannsikkerhet

Norsk Brannvern har vært på befaring og har gitt tilbud på å gjøre utbedringer på en del av punktene i brannvernrapporten. Styret vil vurdere om det skal hentes inn flere tilbud før arbeidet igangsettes. I blokk 68 og 84 er det i tillegg påpekt noen punkter som også må utbedres som en del av leilighetsprosjektet. Styre har mottatt tilbud av Front for utføring av dette arbeidet. I blokk 68 er noen brannmeldere byttet ut og flere er blitt bestilt byttet ut. Disse byttes ut fortløpende.

Avfallshåndtering

Ny papircontainer er plassert ved transformatorstasjonen ved 82A. Der er fint at folk kaster der hvor det er plass og ikke setter søppel utenfor containerne.

Alle søppelrom med dertil søppelbeholdere er vasket. Styret presiserer at all søppel skal pakkes godt inn. Tynne søppelposer revner underveis eller når de når bunnen av søppelsjaktene og alt renner ut og griser til beholdere og sjakter. Viktig å ikke bruke de tynneste posene som er å få kjøpt.

Nytt nøkkelsystem

Arbeid med bestilling av nytt nøkkelsystem pågår med innhenting av tilbud. Dagens system er gått ut av produksjon og supporteres ikke lenger av TrioVing. Det eksisterende calling systemet som fungerer ønsker vi å beholde hvis mulig. Anlegget i Hovseterveien som ikke lenger er i bruk skal fjernes.

Supplementsrom

Badene på supplementsrommene er ikke lengre til bruk. Supplementsrommene skal ikke benyttes til overnatting.  

Eiendomsskatt

Det er blitt pålagt eiendomsskatt fra Oslo kommune på flere av leilighetene i borettslaget. Styret har undersøkt med skatteetaten om det er mulig å sende inn en felles endring av verdiene på boligmassen i Setra og vil følge dette opp mot skatteetaten og Oslo kommune. Boligverdien som benyttes for å beregne eiendomsskatten regnes prosentvis eiendomsverdien som ligger til grunn for boligens ligningsverdi. Dette er noe den enkelte kan endre på i forbindelse med innsending av skattemeldingen. Dette er den enkeltes ansvar å gjøre. Salgsverdien på en 4-roms leilighet i borettslaget kan dokumenteres solgt i 2019 for 4.500.000,- som gir en skattemeldingsverdi på boligen på 1.350.000,-.

Styret anmoder alle som har fått krav om eiendomsskatt å klage på dette til Oslo kommune på deres nettside. https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/

Parkeringsbevis

Styret bestiller parkeringsbevis for hver leilighet som skal benyttes ved midlertidig parkering utenfor blokkene. Midlertidig parkering kan skje i inntil 20 minutter.

Har dere gamle gjesteparkeringskort er det viktig sjekke opp om disse er siste utgave. Bilde av gyldig kort er lagt ut på nettsiden til borettslaget.

Generalforsamling

Avholdes 21.05.19. i aulaen på Steinerskolen

Styre anmoder alle andelseiere som har anledning til å møte opp.

Vårdugnad

Skal avholdes på ettermiddagen 13. mai 2019 og oppslag vil bli hengt i oppgangene.

Åpent styrerom

Det vil være åpent styrerom søndag 12. mai 2019 fra kl. 18.00 – 20.00.


Vennlig hilsen Styret i Setra Borettslag